Documente

Сканировать1

Сканировать10001DOOM 3

PLAN DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ETICA

 

Bugetul Institutiei Gimnaziului Vasile Alecsandri 2021-2022

 

https://cloud.mail.ru/public/YzJu/6sVwHFUfF

https://cloud.mail.ru/public/ZGGM/zTcGtuveG

https://cloud.mail.ru/public/j6qP/QajeujBkn

https://cloud.mail.ru/public/8FjG/HBXbY3ATt

https://cloud.mail.ru/public/FXWu/kunEThPLX

https://cloud.mail.ru/public/pd1j/8Nq136KV5

https://cloud.mail.ru/public/ZZQM/XHtCNMdu2

Aprobat

Decizia Consiliului pedagogic

Nr.  03  din  29.09. 2021

 

IPGimnaziul,,Vasile Alecsandri”

PLANUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de etică

pentru anul de învățământ

2021– 2022

Obiectivul general:

Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală și profesională de către personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din instituție.

Obiective specifice:

 1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică;
 2. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic;
 3. Asigurarea transparenţei decizionale.
Nr. Activitatea/acțiuni Responsabil Termen Indicatori/rezultate
Obiectivul specific nr. 1: Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică
1.1 Analiza activității Consiliului de Etică pentru anul de studii 2020-2021. Membrii

Consiliului de etică

Septembrie Notă informativă elaborată
1.2 Elaborarea Planului de activitate al Consiliului de etică pentru anul de studii 2021-2022. Membrii

Consiliului de etică

Septembrie Plan elaborat, publicat pe pagina oficială a gimnaziului
1.3 Studierea Actelor Normative(suportul informațional)privind Procedura aplicării sancțiunilor disciplinare. Membrii

Consiliului de etică

Octombrie Proces-verbal al ședinței Consiliului
1.4 Mediatizarea Actelor Normative(suportului informațional) în rândul personalului didactic privitor la Procedura aplicării sancțiunilor disciplinare. Membrii

Consiliului de etică

Noiembrie Cadre didactice informate
1.5 Avizarea documentației,ordinelor  privind activitatea Consiliului de etică la loc vizibil pentru elevi și părinți,vizitatori. Membrii

Consiliului de etică

Noiembrie Panouri oformate
1.6 Elaborarea Notei informative privind activitatea Consiliului de etică pe sem. I,anul de studii 2021-2022 Membrii

Consiliului de etică

Decembrie Notă Informativă elaborată, publicată pe pagina oficială a gimnaziului.
1.7 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare ale Consiliului de etică Președintele Consiliului Trimestrial 4 ședințe
1.8 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului de etică Președintele Consiliului La necesitate
1.9 Organizarea instruirilor pentru cadrele didactice, elevi, părinți, alți actanți educaționali, privind implementarea Codului de etică al cadrului didactic Membrii

Consiliului de etică

Pe parcurs Procese-verbale ale ședințelor cu părinții, ale Consiliului profesoral și înscrieri în Registre la orele de dirigenție.
1.10 Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi consultative cadrelor didactice, elevilor, părinților privind soluționarea conflictelor și negocierea în situații de conflict. Membrii

Consiliului de etică

La necesitate

Pe parcursul anului

Consultări,asistență informațională

Training pentru cadre didactice

1.11 Examinarea petițiilor parvenite în adresa Consiliului de etică al instituției Membrii

Consiliului de etică

La necesitate
Obiectivul specific nr. 2: Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic.
2.1 Revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției. Membrii

Consiliului de etică

Octombrie /Noiembrie Regulament revizuit, , aprobat prin ordinul directorului instituției, publicat pe pagina web a gimnaziului
2.2 Elaborarea și aplicarea chestionarelor de evaluare a conduitei tuturor actanților educaționali. Membrii

Consiliului de etică

Aprilie Chestionare aplicate
Obiectivul specific nr. 3: Asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului de etică
3.1 Asigurarea transparenţei decizionale cu privire la proiectele de acte, note informative, decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie pe pagina oficială a gimnaziului. Președintele Consiliului de Etică Periodic Acte publicate pepagina gimnaziului,afișate inclusiv pe Panoul informativ al școlii.
3.2 Publicarea rapoartelor, notelor informative pe pagina web a instituției Președintele Consiliului Periodic Raport de activitate publicat.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcția Generală Educație Fălești

Instituția Publică Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE

al Consiliului de Etică din I.P.Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”

pentru anul 2020-21

În anul de studii 2020-2021, activitatea Consiliului de Etică din Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri” s-a axat pe prevederile  Codului de Etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinal Nr.861 din 07 septembrie 2015 și  Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică al IPGimnaziul,,Vasile Alecsandri”,a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general privind respectarea cadrului normativ-juridic în colaborare cu organizațiile obștești ale părinților, pe promovarea și asigurarea în gimnaziu a unui climat favorabil pentru dezvolatrea profesională, cu respectarea normelor de conduită.

Codul de etică are ca obiective:

 1. Reglemetarea normelor de conduită profesională și socială necesare unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt prestigiul instituției de învățământ;
 2. Crearea unui climat de încredere, respect și demnitate între membrii comunității școlare;
 3. Respectarea demnității fiecăruia dintre membrii comunității școlare și promovarea valorilor și principiilor precum: dreptatea, echitatea, profesionalismul, onestitatea, coretitudinea, transparența, respectul, toleranța, responsabilitatea și grija.

În anul de studii 2020-2021Consiliul de etică a urmărit respectarea Codului de etică a cadrului didactic, astfel încât să se formeze și să se consolideze un climat în gimnaziu, care se va baza pe interrelaționarea,cooperare și competiția între cadrele didactice, pe profesionalism și exigență, care să contribuie la promovarea imaginii I.P.Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”

Pe parcursul anului, membrii Consiliului de etică s-au întrunit în trei ședințe ordinare în cadrul cărora s-a aprobat planul de activitate al CE,s-a discutat despre prevederile codului de etică al cadrului didactic,activitatea CE, despre procedura de depunere și investigare a sesizărilor.

În această perioadă, nu au fost sesizate încălcări aleCodului de Etică, nu au fost semnalate sesizări trimise de către cadrele didactice,părinții și elevii gimnaziului, care să necesite intervenția Consiliului de etică, personalul didactic și cel de conducere respectând normele în vigoare.

S-a elaborat un Plan de activitate al Consiliului de etică din I.P.Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”  pentru anul de studii 2020-2021, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de etică din Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”.

S-a oferit consultanță cadrelor didactice, elevilor și părinților pentru cunoașterea prevederilor Codului de etică prin organizarea ședințelor cu toți actorii educaționali.

Consiliul de etică din IPGimnaziul ,,Vasile Alecsandri” își va desfășura în continuare activitatea, asigurând  respectarea principiilor etice prin implicarea fiecărui angajat din gimnaziu în vederea realizării și menținerii unui climat pozitiv în relațiile profesor-profesor,profesor-elev,profesor-părinte.

 

 

 

Președintele Consiliului de etică din I.P.Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”

Zaiț Raisa,director adjunct pentru educație

 

 

 

DAREA DE SEAMĂ

privind realizarea achiziţiilor publice

de valoare mică

 

nr. 01                      „01 ianuarie 2021”

 

Autoritatea contractantă:  IP „Gimnaziul  Vasile Alecsandri”, satul Scumpia, r-ul Fălești

(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

IDNO/ IDNP:1012620011712

Perioada raportării: Anul 2020

(semestrul şi anul)

 

Informaţia privind contractele de achiziţie publică de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă:

 

Nr.

d/o

Nr. şi data contractului de achiziţie Obiectul de achiziţie (denumirea bunurilor / lucrărilor / serviciilor) Cod CPV Suma contractului Nr. şi data

înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor

Suma finală a Contractului ca urmare a majorării/

micşorării

 
1 2 3 4 5 6 7
1 05/29.01.20

Carbuni

09111100-1 200000 0000000397/29.01.2020 2000000
2 06/12.02.20 Apa potabila 41110000-3 14000 0000000524/12.02.20     8050.00
3 03/09.01.20 Alimentatia 15000000-8 126832.60 0000000115/15.01.2020 117108.60
4 02/09.01.20 Servicii informationale 50312000-5 7200.00 0000000113/15.01.2020 6120.00
5 02/09.01.20 Servicii de telecomun 64000000-6 5400 0000000113/15.01.2020.

 

3234.59
6 01/09.01.20 Energia electrica 09310000-5       48800 0000000114/15.01.2020 36800
7 02/19.01.20 Alimentatia 15000000-8 23816 0000000396/29.01.2020 7624
8 07/12.02.20 Servicii altor sulubritate 4821970-3 5500 0000000525/12.02.2020 5500
9 10/03.08.20 Lucrari  de reparatii 45112100-6 103706.44 0000001119/04.08.2020 103706.44
10 11/01.09.20 Alimentatia 15000000-8 4159 0000001232/01.09.2020 4159
11 12/04.09.20 Uz gospodaresc 30000000-9 6860.00 0000001278/09.09.2020 6860.00
12 12a/07.09.20 The.de calcul 30000000-9 20850.00 0000001380/22.09.2020 20850
13 14/09.10.20 Alimentare 15000000-8 7990.00     0000001507/13.10.2020 7990.00
14 13/09.1020 Alimentare 15000000-8 9600 0000001506/13.10.2020 9600.00
15 16/16.11.20 Servicii informationale 50312000-5 2600 0000001688/17.11.2020 2600.00
16 16/16.11.20 Servicii de telecomunicatii 64000000-6 850 0000001688/17.11.2020 850.00
16 15/11.11.20 Servicii sulubritate 4821970-3 3600.00 0000001664/12.11.2020 3600.00
17 17/01.12.20 Material de uz hosp 3000000-9 5010 0000001804/02.12.2020 5010.00
18 18/14.12.20 Visela 39221000-7 4840 0000001939/15.12.2020 4840.00
19 19/17.12.20 The de calcul 30000000-9 194453 0000002010/17.12.2020 194453
 
 

Prin prezenta dare de samă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achiziţiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul autorităţii contractante  Lucic Larisa

(Nume, Prenume)                                                            (Semnătura)

L.Ș.

Persoana responsabilă de

întocmirea dării de seamă:              _________Pislaru Liudmila______________________

Funcţia:                                             _______________________________

Tel.:                                                   _______________________________

 

Informaţie

privind dotarea cabinetelor școlare la disciplinele de studii în baza Standardelor de dotare minima conform ordinelor  MECC 193 din 26.02.2019 și 419 din 29.04.2019, în semestrul I,  anul de studii 2020-2021

 în IPGimnaziul,,Vasile Alecsandri”

Calculatoare-13 ,pentru dotarea cabinetului de informatică în sumă de 128687,00lei

Preţul unui calculator-9899 lei.

Au fost procurate 9 televizoare cu conectare la internet  în sumă de 38691,00 lei.

Preţul unui televizor- 4299 lei.

Total suma procurărilor-167378,00 lei.

 

 

Director gimnaziu      Lucic Larisa

Informaţie

privind implementarea proiectelor educaţionale

 în IPGimnaziul,,Vasile Alecsandri” în I semestru ,a.s. 2020-2021.

 

Denumirea proiectului Partener
1 Proiectul,,PEACE” FundațiapentruEducația Non-Formală,înparteneriat cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO cu suportul Fundației Est-Europene
2 Programul,,Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, Centrul de InformareșiDocumentareaprivindDrepturileCopilului din Moldova
3 Proiectul,,Promovarea Învățământului Profesional-Tehnic pentru o Economie Verde” Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în parteneriat cu MECC(Învățământul Dual)
4 Concursul de creație a tinerei generații,,ARS ADOLESCENTINA”,

ediția a XXI-a

Institutul,,Frații Golescu” și asociația filantropică,,Tighina,or.București
5 Concursul :,, jocuri educaționale online” UNICEF MOLDOVA

 

6  

Concurs național de desen:,,Protecția consumatorului în culori

 

 

Agenția pentru Protecția consumatorului

 

7  

 

Concurs:,,Călătorie în lumea cărților”

 

 

Direcția Generală Educație și Cultură Fălești

 

 

Director  gimnaziu   Lucic Larisa

Planul de achiziţie pentru anul 2021

Aprobat ________________

Directorul

IP Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”

Lucic Larisa

 

 

Planul de achiziţie pentru anul 2021

Data elaborarii:05.01.2021

Denumirea autoritatii contractante: I.P.Gimnaziul Vasile Alecsandri

Adresa:r-onul Falesti, s.Scumpia

Persoana de contact:Lucic Larisa

Tel:0/259/63-413

e-mail:larisalucic@gmail.com

 

 

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea estimată fără TVA (lei) Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
 

SERVICII

 

1. Resurse energetice/energie electrica/ 57.1 Contract dintr-o singura sursa ianuarie
2. Apa si canalizare 10.5 Fara contract ianuarie-februarie
Alte servicii sulubritate 4.2 Contract de valoare mica Ianuarie-decembrie
3. Servicii informationale     /acces la internet/       19.4 Contract dintr-o singura sursa ianuarie
4 Servicii de telecomunicatii /telefonie fixa/ 5.4 Contract dintr-o singura sursa ianuarie
5 Servicii de reparatii curente a tehnicii de calcul 5.0 Fara contract ianuarie
Servicii bancare 9.2 Fara contract ianuarie
6 Servicii postale /abonarea la reviste si ziare/ 641111000-7 2.0 Fara contract Octombrie-,decembrie
7 Servicii neatribuite altor aliniate 2.0 Fara contract Ianuarie-decembrie
8 Deservirea programei 72253100-4 6.0 Contract dintr-o singura sursa ianuarie
9 Servicii medicale 1.5 Fara contract Ianuarie-decembrie
 

LUCRARI

 

1 Reparatii capitala
 

BUNURI

 

1 Procurarea literatura artis 3.0 Fara contract Ianuarie-decembrie
2 Carbune 09111100-1 121.5 Cotract de valoare mica Ianuarie-septembrie
4 Apa in butelii si alte materiale 15981100-9 18.6 Contrac de valoare mica Ianuarie-decembrie
5 Rechizite de birou 30192000-1 10.00 Fara contract Ianuarie-decembrie
6 Inventar de uz gospodaresc 39100000-3 5.00 Contrac de valoare mica Ianuarie-decembrie
8 Produse alimentare 15000000-8 210.5 Contrac de valoare mica Ianuarie-decembrie
9 Marfuri de uz gospodaresc 33761000-2 15.00 Contrac de valoare mica Ianuarie-decembrie
11 Procurarea medicamentelor 33600000-6 2.0 Fara contract Septembrie-decembrie
16 Materiale didactice 3.0 Contract de valoare mica Ianuarie-decembrie
17 Procurarea utilajelor 30141200-1 69.1 Contact  de valoare mica Ianuarie-decembrie

 

Executor:Pîslaru Ludmila,contabil IPG,,Vasile Alecsandri”

 

 

 

Activitatea Consiliului de administraţie a IPGimnaziul,,Vasile Alecsandri”s.Scumpia,

anul de studii 2020-2021

 

Probleme propuse spre examinare în cadrul ședințelor Consiliului de administrație
Cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschiderea IPGimnaziul,,Vasile Alecsandri”(conform Hotărârii CNESP nr.26 din 21.08.2020) August Lucic Larisa,director Raport de autoevaluare aprobat
Cu privire la repartizarea orelor conform prevederilor Planului-cadru pentru anul de studii 2020 – 2021.

 

August Lucic Larisa,director Notă informativă
Cu privire la aprobarea numărului de elevi şi clase la 01.09.2020 Septembrie Lucic Larisa,director

Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire

Decizia CA
Cu privire la aprobarea comisiilor metodice şi componenţei acestora Septembrie Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire Comisii metodice aprobate
Cu privire la aprobarea completărilor la Regulamentul de ordine internă  a IPGimnaziul,,Vasile Alecsandri” Septembrie Lucic Larisa,director Regulament aprobat
Cu privire la aprobarea modificărilor la Planul strategic de dezvoltare a IPGimnaziul,,Vasile Alcsandri” Septembrie Lucic Larisa,director Modificări la Planul strategic
Cu privire la aprobarea componentei școlare, a orelor opţionale şi  schemei-orare în conformitate cu prevederile Planului-cadru 2020-2021.

 

Septembrie Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire Notă informativă
Cu privire la organizarea alimentaţiei elevilor din învăţământul primar.Aprobarea graficului de alimentare a elevilor. Septembrie Lucic Larisa,director Ordin elaborat

Grafic aprobat

Cu privire la aprobarea graficului de serviciu al cadrelor didactice Septembrie Zaiţ Raisa,director adjunct pentru educaţie Grafic de serviciu aprobat
Cu privire la aprobarea statelor de personal pentru anul de studii 2020-2021 Septembrie Lucic Larisa,director Notă informativă
Cu privire la aprobarea orarului lecţiilor, orarului sunetelor şi a recreaţiilor pentru anul de studii 2020-2021 Septembrie Lucic Larisa,director Orare aprobate
Cu privire la aprobarea orarului transportării elevilor Septembrie Lucic Larisa,director Orar aprobat
Cu privire la corectitudinea şi calitatea elaborării planurilor comisiilor metodice, proiectelor de lungă durată la disciplinele de studii conform curriculei în vigoare.

 

Octombrie Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire Notă informativă
Cu privire la rezultatele inspecţiei tematice:

Respectarea Instrucţiunii privind completarea catalogului şcolar

Octombrie Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire Notă informativă
Raport despre executarea bugetului pentru perioada 01 ianuarie –septembrie 2020.

 

Octombrie Pîslaru Ludmila,contabil Raport
Cu privire la asigurarea elevilor cu  manuale şcolare, literatură artistică. Octombrie Friptuleac Ala,bibliotecar Notă informativă
Aspecte ale activității diriginților în contextul reformei curriculare a MECC.

 

Noiembrie Zaiţ Raisa,director adjunct pentru educaţie Notă informativă
Cu privire la respectarea Hotărârii CNESP nr.26 din 21.08.2020  în instituţie şi organizarea măsurilor de diminuare a riscului răspândirii COVID-19.

 

Decembrie Popovici Tamara,asistent medical Notă informativă
Cu privire la adaptarea elevilor clasei I-a la învăţământul primar, a V-a la învăţământul gimnazial.Rezultatele chestionarelor elevilor. Decembrie Popovici Lidia,psiholog Notă informativă
Reușita școlară a elevilor. Calitatea evidenţei frecvenţei elevilor la lecţii. Prevenirea abandonului şi eşecului şcolar. Decembrie Lucic Larisa,director

Fusa Liliana,director adjunct

Raisa .Zaiţ,director adjunct

Notă informativă
Raport despre activitatea instituției în regim de autonomie financiară.

 

Decembrie Pîslaru Ludmila,contabil

 

Raport
Aprobarea bugetului instituției pentru anul 2021.

 

Decembrie Pîslaru Ludmila,contabil

 

Buget avizat
Proiectarea lucrărilor de reparaţii pe perioada verii –  2021 Decembrie Lucic Larisa,director

Donighevici Anatolii,şef de gospodărie

Proces-verbal
Cu privire la  evidența, inventarierea și casarea   materialelor  și  mijloacelor fixe. Decembrie Pîslaru Ludmila,contabil

 

Procese desfășurate, acte  oformate
Cu privire la rezultatele evaluărilor semestriale în treapta primară şi gimnazială Ianuarie Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire Notă informativă
Cu privire la activitatea consiliului de elevi Ianuarie Raisa .Zaiţ,director adjunct Notă informativă

 

Cu privire la aprobarea Planului de achiziţii pentru anul 2021. Ianuarie Pîslaru Ludmila,contabil

 

Plan aprobat
Cu privire la activitatea echipei multidisciplinare privind protecția copilului față de violență Februarie Popovici Lidia,psiholog Notă informativă

 

Cu privire la rezultatele Inspecţiei tematice: ,,Asigurarea calităţii  procesului de alimentare a copiilor în instituție prin respectarea normelor naturale la produsele alimentare prin diversificarea meniurilor zilnice”. Februarie Lucic Larisa,director

Popovici Tamara,asistentă medicală

Inspecţie realizată

Notă informativă

Monitorizarea respectării  normelor metodologice şi curriculare, codului de etică profesională în realizarea procesului educaţional de către angajații gimnaziului. Martie Lucic Larisa,director

Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire

Notă informativă

 

Cu privire la rezultatele inspecţiei tematice:

Respectarea Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă în învăţămăntul primar,gimnazial şi liceal

 

Martie Fusa Liliana,director adjunct pentru instruire Notă informativă
Bullying-ul în școală. Cauze, efecte, măsuri de combatere Aprilie Popovici Lidia,psiholog Notă informativă

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea  activităţilor extracurriculare

 

Aprilie Raisa .Zaiţ,director adjunct Notă informativă
Cu privire la executarea bugetului conform clasificaţiei bugetare. Achizițiile publice. Mai Pîslaru Ludmila,contabil

 

Notă informativă
Cu privire la pregătirea instituţiei către noul an de studii: reparaţia clădirii, încăperilor, teritoriului, etc. Mai Pîslaru Ludmila,contabil

Donighevici Anatolii,şef gospodărie

Deviz elaborat

Planul de activitate al consiliului de etică

Republica Moldova

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN Nr. 861

din 07-09-2015

pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic

Publicat : 18-03-2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67 art. 407

ÎREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei

În temeiul prevederilor art.135 alin.(7) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) și în conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației nr.3-6 din 9 iunie 2015,

ORDON:

 1. Se aprobă Codul de etică al cadrului didactic (se anexează).
 2. Prezentul ordin se publică pe pagina oficială a Ministerului Educației și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI                                                             Corina FUSU

 

Nr. 861. Chişinău, 7 septembrie  2015.

APROBAT

prin Ordinul ministrului educaţiei

 1. 861 din 7 septembrie 2015

 

ÎNREGISTRAT:

ministrul justiţiei al Republicii Moldova

______________ Vladimir CEBOTARI

 1. 1103 din 26 februarie 2016

CODUL DE ETICĂ AL CADRULUI DIDACTIC

 1. DISPOZIŢII GENERALE
 2. Sfera de reglementare

1) Codul de etică al cadrului didactic (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza art. 135 alin. (6)-(8), din Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2014, art.634.

2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul de învăţămînt general și profesional tehnic, public şi privat şi care, în conformitate cu prevederile Codului educaţiei, îndeplinesc funcţia de personal de conducere, personal didactic şi personal didactic auxiliar din cadrul instituţiilor de învăţămînt general şi profesional tehnic.

3) Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.

 1. Scopul şi obiectivele Codului

1) Prezentul Cod are drept scop:

 1. a) stabilirea unor standarde și reguli de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învățămîntul general și profesional tehnic;
 2. b) creşterea prestigiului şi consolidarea autorității cadrelor de conducere, cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare;
 3. c) instituirea unor standarde unice de conduită a cadrelor didactice.

2) Scopul urmărit de Cod poate fi realizat prin intermediul următoarelor obiective:

 1. a) autodisciplinarea persoanelor responsabile de instruire şi educaţie, prin asumarea conţinutului acestui Cod;
 2. b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţămînt general și profesional tehnic public şi privat, responsabil de instruire şi educaţie, în mod special ale persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice;
 3. c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
 4. d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional;
 5. e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
 6. f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar, inserabile şi în spaţiul social;
 7. g) sensibilizarea opiniei publice în scopul susţinerii valorilor educaţiei.
 8. Obiectul Codului

1) Codul reglementează raporturile profesionale ale cadrelor didactice și funcţionează atît ca un contract moral între părinţi/alți reprezentanți legali, elevi, copii, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic responsabile de instruire şi educaţie, cît şi ca un sistem de standarde de conduită profesională, capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.

2) Orice persoană din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic public şi privat, responsabilă de instruire şi educaţie, este obligată să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Cod.

 1. PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ
 2. Principii

Personalul din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic public şi privat, responsabil de instruire şi educaţie, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele principii:

 1. a) devotament faţă de profesia de pedagog;
 2. b) profesionalism în relaţiile cu elevii, copiii şi părinţii/alți reprezentanți legali;
 3. c) respect și toleranță faţă de unicitatea şi diversitatea copiilor şi elevilor;
 4. d) colaborarea cu colegii, părinţii/alți reprezentanți ai copiilor şi elevilor;
 5. e) onestitatea şi integritatea;
 6. f) receptivitate la nevoile copiilor şi elevilor;
 7. g) răspundere în faţa conducerii instituţiilor de învățămînt, colectivelor pedagogice şi organelor reprezentative ale părinţilor/altor reprezentanți legali;
 8. h) eficienţă şi eficacitate.
 9. Obligativitatea de cunoaştere şi de aplicare a normelor de conduită

În vederea asigurării unui învăţămînt de calitate, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:

 1. a) relaţiile cu elevii;
 2. b) relaţiile cu părinţii/ alți reprezentanți legali;
 3. c) relaţiile cu colegii;
 4. d) conduita managerială;
 5. e) relaţiile cu membrii comunităţilor locale.
 6. Norme de conduită în relaţiile cu elevii, copiii

În relaţiile cu elevii, copiii cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare respectă şi aplică următoarele norme de conduită:

1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor, copiilor prin:

 1. a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală, precum şi în cadrul celor organizate de instituția de învățămînt în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
 2. b) neadmiterea tratamentelor şi pedepselor degradante, a discriminării sub orice formă şi aplicării niciunei forme de violenţă fizică sau psihică;
 3. c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, copil, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, copiilor;
 4. d) neadmiterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
 5. e) neadmiterea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale.

2) Protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor.

3) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de curriculumul naţional.

4) Neadmiterea propagandei şovine, naţionaliste, politice, religioase, militariste în procesul educațional și implicării elevilor în acţiuni politice (mitinguri, demonstraţii, pichetări) de către persoanele responsabile de instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul instituţiilor de învățămînt general și profesional tehnic sau în afara acestora.

5) Excluderea din relaţiile cu copiii și elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive.

6) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.

7) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției cum ar fi:

 1. a) primirea sau solicitarea de la elevi, părinţi, asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite (sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora;
 2. b) iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la elevi, părinţi sau asociaţii ale părinţilor (orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite;
 3. d) impunerea de manuale care nu sînt incluse în Schema de închiriere și/sau a materialelor didactice auxiliare;
 4. e) impunerea unor activităţi extracurriculare contra plată, cadouri sau altor favoruri;
 5. f) fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, alte foloase materiale sau avantaje necuvenite;
 6. g) traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare;
 7. h) servicii educaționale cu plată oferite elevilor, copiilor cu care interacționează direct la clasă.
 8. Norme de conduită în relaţiile cu părinţii/alți reprezentanți legali ai copiilor

În relaţia cu părinţii/alți reprezentanți legali ai copiilor, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare respectă şi aplică următoarele norme de conduită:

1) Creşterea calităţii învățămîntului prin:

 1. a) acordarea de consultanţă părinţilor/altor reprezentanți legali în educarea copiilor şi susţinerea rolului parental;
 2. b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
 3. c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/alți reprezentanți legali ai copiilor;
 4. d) informarea părinţilor/altor reprezentanți legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
 5. e) informarea părinţilor/altor reprezentanți legali despre evoluţia activităţii şcolare, excluzînd tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
 6. f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
 7. g) persoanele responsabile de instruire şi educaţie, în mod particular personalul didactic, nu impun, în relaţia cu părinţii/reprezentanții legali, dobîndirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
 8. h) consilierea părinţilor/altor reprezentanți legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului superior al copilului.

2) Protecţia datelor cu caracter personal ale părinţilor/ altor reprezentanți legali.

3) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției cum ar fi:

 1. a) primirea sau solicitarea de la părinţi sau asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și/sau a altor avantaje necuvenite (sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora;
 2. b) iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la părinţi sau de la asociaţii părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor sume de bani sau cadouri, de prestare a anumitor servicii indiferent de destinaţia declarată a acestora;
 3. c) iniţierea sau participarea la procesele de creare a asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);
 4. d) implicarea în procesele decizionale ale asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);
 5. e) iniţierea sau participarea la procesele de creare a fondurilor formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt;
 6. f) încurajarea elevilor şi părinţilor să contribuie la activitatea fondurilor formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt.
 7. Norme de conduită în relaţiile cu colegii

În relaţiile cu colegii, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

1) Consolidarea relaţiilor colegiale prin:

 1. a) relaţiile profesionale se vor baza pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială;
 2. b) dezvoltarea continuă a competențelor profesionale în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică; promovarea activității de mentorat prin care o persoană cu experienţă (mentorul) oferă sprijin, ajutor şi schimb de experienţă şi cunoştinţe unei alte persoane pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională şi achiziţia de competenţe sau cunoştinţe;
 3. c) orice membru al personalului de conducere, personalului didactic şi al personalului didactic auxiliar va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
 4. d) niciun membru al personalului de conducere, personalului didactic şi personalului didactic auxiliar nu va admite îngrădirea libertăţii de opinie, vizînd activitatea profesională;
 5. e) în cadrul şedinţelor, întrunirilor formale şi informale, festivităţilor organizate în instituţiile de învățămînt vor fi evitate discuţiile vizînd convingerile politice şi religioase.

 2) Creşterea prestigiului şi autorităţii personalului din învăţămînt, ceea ce presupune:

 1. a) orice cadru de conducere, cadru didactic sau cadru didactic auxiliar trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare (evaluările de personal, comisia de disciplină, comisia de etică etc.);
 2. b) încurajarea reacţiei publice (prin drept la replică, discurs public, întrunire etc.) atunci cînd o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea instituţiei de învăţămînt, sistemului de învățămînt general și profesional tehnic, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.

3) Excluderea factorilor care pot genera acte de corupţie sau acte conexe corupției, cum ar fi:

 1. a) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza doar criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;
 2. b) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învățămînt, responsabile de instruire şi educaţie, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii educaţionale, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurînd astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învățămînt;
 3. c) excluderea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
 4. d) între persoanele din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic responsabile de instruire şi educaţie se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sînt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
 5. e) persoanele desemnate în comisiile de evaluare a rezultatelor învăţării, de jurizare a competiţiilor şi concursurilor şcolare, de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi de conducere, de angajare, promovare, certificare, atestare, de stimulare sau de sancţionare a personalului sînt obligate să declare conflictele de interese.
 6. Norme de conduită managerială

1) Cadrele de conducere respectă şi aplică următoarele norme de conduită managerială:

 1. a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
 2. b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
 3. c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
 4. d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
 5. e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate conform legislaţiei în vigoare;
 6. f) interzicerea oricărei forme de constrîngere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
 7. g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
 8. h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei care a comis hărțuirea;
 9. i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.

2) Protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor, părinţilor/altor reprezentanți legali şi angajaţilor instituţiei de învățămînt.

3) Desfăşurarea de activităţi anticorupţie, cum ar fi:

 1. a) identificarea şi sancţionarea angajaţilor care primesc sau solicită de la părinţi sau de la asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) bani, cadouri sau servicii, indiferent de destinaţia declarată a acestora;
 2. b) identificarea şi sancţionarea angajaţilor care încurajează elevii şi părinţii să creeze fonduri formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt;
 3. c) neimplicarea în procesele decizionale ale asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);
 4. d) identificarea, soluționarea situațiilor de conflict de interese şi sancţionarea angajaţilor care nu-şi declară conflictele de interese;
 5. e) luarea la evidenţă contabilă a tuturor bunurilor materiale, primite cu titlu de donaţie de la persoanele fizice sau juridice.
 6. Norme de conduită în relaţiile cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţilor locale

În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 1. a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţilor locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 2. b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 3. c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile publice în protejarea drepturilor copilului, atunci cînd interesul/nevoia de protecţie a copilului impune acest lucru;
 4. d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
 5. e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile neguvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios, partizanat politic, precum și alte acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.
 6. Activităţi interzise în exercitarea activităților didactice

În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extra-şcolare), cadrelor de conducere, cadrelor didactice, cadrele non-didactice şi cadrelor didactice auxiliare le sînt interzise:

 1. a) introducerea, consumul de substanţe psihotrope sau alcool sau prezența sub influența acestora;
 2. b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
 3. c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale ale instituției de învățămînt în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;
 4. d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei tehnico-materiale ale instituției de învățămînt;
 5. e) distribuirea materialelor pornografice;
 6. f) utilizarea de materiale informative dăunătoare copilului;
 7. g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol securitatea vieții și sănătății elevilor/copiilor sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei de învățămînt;
 8. h) organizarea de activităţi extracurriculare şi extra-şcolare neplanificate, ce nu au fost coordonate cu conducerea instituţiei şi, în cazurile prevăzute de actele normative, cu organele ierarhic superioare de conducere a învăţămîntului.

III. CONSILIILE DE ETICĂ

 1. Cadrul instituţional al Consiliilor de etică

1) În învățămîntul general se creează următoarele Consilii de etică:

 1. a) Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt;
 2. b) Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului al administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi al UTA Găgăuzia;
 3. c) Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional.

2) În învățămîntul profesional tehnic se creează Consiliul de etică al instituției de învățămînt.

3) Președintele și secretarul Consiliului de etică vor fi aleși la prima ședință a acestuia.

4) Suportul logistic necesar pentru activitatea Consiliilor de etică este asigurat de către instituţiile în care ele sînt create.

 1. Competenţele Consiliilor de etică

1) Consiliile de etică au următoarele competenţe:

 1. a) examinează petiţiile, sesizările şi cererile depuse şi constată încălcări sau neîncălcări ale prevederilor prezentului Cod;
 2. b) desfăşoară anchete;
 3. c) înaintează conducătorilor instituţiilor de învățămînt, conducătorilor organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului, conducătorului Inspectoratului Naţional Şcolar propuneri privind sancţionarea angajaţilor din învățămînt care au admis încălcări ale prezentului Cod, deciziile fiind luate de către organul căruia i se atribuie dreptul de angajare;
 4. d) elaborează recomandări privind aplicarea prevederilor prezentului Cod;
 5. e) promovează exemplele de bune practici în atingerea scopului prezentului Cod.
 6. Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt

1) Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt este format prin ordinul directorului instituției pentru un termen de doi ani și este alcătuit din 5 membri:

 1. a) un cadru de conducere, delegat de Consiliul de administrație;
 2. b) două cadre didactice, alese de Consiliul profesoral;
 3. c) un reprezentant al sindicatului din instituție;
 4. d) un părinte, ales de către adunarea generală a părinţilor instituţiei de învățămînt.
 5. Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului

1) Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului este format din 7 membri:

 1. a) conducătorul sau adjunctul conducătorului organului local de specialitate în domeniul învățămîntului;
 2. b) un funcționar al Direcției de învățămînt;
 3. c) doi directori desemnați de către Consiliul de administrație al Direcției de învățămînt
 4. d) trei cadre didactice delegate de organizaţiile teritoriale ale sindicatelor din domeniul învățămîntului.
 5. Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional

1) Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional este format din 7 membri:

 1. a) conducătorul sau adjunctul conducătorului Inspectoratului Şcolar Naţional;
 2. b) un funcționar al Inspectoratului Școlar Național
 3. c) un funcționar din cadrul Ministerului Educaţiei;
 4. d) două cadre didactice sau cadre didactice auxiliare, delegate de sindicatele din domeniul învățămîntului;
 5. e) doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul educaţiei, vizibile la nivel naţional.
 6. Şedinţele Consiliilor de etică

1) Şedinţele Consiliului de etică sînt confidențiale.

2) Ședințele Consiliului de etică sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia. Deciziile Consiliului de etică se aprobă prin majoritatea simplă a voturilor membrilor acestuia. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

 1. RĂSPUNDEREA PRIVIND

NERESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI

 1. Dreptul de a sesiza Consiliile de etică

1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional general și profesional tehnic, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic public sau privat, responsabile de instruire şi educaţie, are dreptul de a sesiza Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt.

2) Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului este sesizat în caz de dezacord cu decizia Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt, precum și în cazurile în care sesizarea se referă la cadrele de conducere ale instituțiilor de învățămînt.

3) Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional coordonează și monitorizează aplicarea uniformă a normelor de conduită morală și profesională în activitatea instituțiilor de învățămînt general.

 1. Răspunderea în cazul încălcărilor prevederilor Codului

În cazul încălcării prevederilor Codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor efectuate de Consiliul de etică, acesta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv:

 1. a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
 2. b) atenţionarea colegială în cadrul Consiliului de etică şi informarea conducerii instituţiei de învățămînt pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile Codului;
 3. c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pentru o perioadă decisă de către conducerea instituţiei de învăţămînt;
 4. d) în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune conducerii instituţiei de învățămînt sancţionarea disciplinară a persoanei în cauză;
 5. e) în cazul unor încălcări contravenţionale sau penale, Consiliul de etică informează, după caz, conducerea instituţiei de învăţămînt, a organului local de specialitate sau a Inspectoratului Şcolar Naţional și se notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării contravenţionale sau penale.

© Ministerul Justiției, 2021 – Sugestiile și propunerile pot fi expediate la arij@justice.gov.md

BUGETUL I. P. GIMNAZIUL ” V. ALECSANDRI” 2020-2021

Raport cu privire la rezultatele examenelor de absolvire a

I. P. GIMNAZIUL ” V. ALECSANDRI”, sesiunea iunie 2018

Raport de activitate pentru anul de studii  2017-2018

https://www.scribd.com/document/383524720/Raport-Institutie2017-2018-Scumpia

BUGETUL I. P. GIMNAZIUL ” V. ALECSANDRI” 2017-2018

    Plan de activitate

al Consiliului de etică al IP Gimnaziul “Vasile Alecsandri”

pentru anul de studii 2017-2018

https://www.scribd.com/document/362056557/Plan-Consiliul-de-Etica-2018

https://ru.scribd.com/document/344281093/Standarde-Cadre-Didactice

https://ru.scribd.com/document/344281075/Metod-Cadre-Didact-Pilot-27-03-2017-f

https://ru.scribd.com/document/344281088/Instruc-iuni-de-Completare-a-Chestionarelor-Online

https://ru.scribd.com/document/344281067/Anexa-Nr-5-6-chestionar-Pentru-Elevi-parinti-I-IV

https://ru.scribd.com/document/344281069/Anexa-nr-9

https://ru.scribd.com/document/344281068/Anexa-Nr-8a-8b-chestionar-Pentru-Elevi-parinti-X-XII

https://ru.scribd.com/document/344281063/Anexa-Nr-7a-7b-chestionar-Pentru-Elevi-parinti-v-IX

 

 

BUGETUL L.T. V. ALECSANDRI 2016-2017

https://ru.scribd.com/document/343918354/10001

https://ru.scribd.com/document/343918361/20001

https://ru.scribd.com/document/343918378/30001

https://ru.scribd.com/document/343918366/40001

https://ru.scribd.com/document/343918363/50001

https://ru.scribd.com/document/343918367/60001

https://ru.scribd.com/document/343918422/70001

https://ru.scribd.com/document/343918430/80001

https://ru.scribd.com/document/343918437/90001

https://ru.scribd.com/document/343918426/100001

https://ru.scribd.com/document/343918377/110001

https://ru.scribd.com/document/343918390/120001

https://ru.scribd.com/document/343918444/130001

https://ru.scribd.com/document/343918410/140001

https://ru.scribd.com/document/343918425/150001

Regulamentul ordinii interne de muncă 

https://ru.scribd.com/document/341493976/Regulament-Intern-1

 

Plan de activitate a consiliului  de etică.

https://ru.scribd.com/document/341493975/PlanCod-de-Etic%C4%83

https://ru.scribd.com/document/341767185/Nota-informativ%C4%83-la-planul-de-activitate

 

Noile norme ortografice.

https://www.scribd.com/presentation/333989194/Norme-Ortografice-1#from_embed

https://www.scribd.com/presentation/333989192/Noile-norme-Ortografice-Ortoepice-Morfologice#from_embed